• 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Szkolny Konkurs Informatyczny - zapraszamy!!!


§1. Ustalenia podstawowe
 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Profilowanego i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Lelisie.
 3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu wyboru zawierającego różną liczbę pytań dla poszczególnych kategorii, odpowiednio 18, 20 i 25. Wszystkie pytania dotyczą zagadnień informatycznych.
 4. konkurs w poszczególnych kategoriach obejmuje głównie treści zawarte w podstawie programowej nauczania odpowiednio w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (z rozszerzeniem do treści programowych w liceum profilowanym o profilu zarządzanie informacją)
§2. Cele Konkursu
 1. Głównym celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.
 2. Dodatkowym celem Konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.

§3. Przebieg Konkursu
 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dn. 17.05 odpowiednio
 • dla szkoły podstawowej o godz. 13:00
 • dla gimnazjum o godz 14:00
 • dla liceum o godz 15:00
            Konkurs przeprowadzony zostanie w pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Lelisie (budynek Gimnazjum)
 1. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną na podstawie skryptu analizującego liczbę otrzymanych punktów, oraz czas rozwiązywania testu.
 2. Organizatorami konkursu są:
 • Krzysztof Gawrych (nauczyciel informatyki)
 • Piotr Parzych (nauczyciel informatyki)
 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
 • Krzysztof Gawrych (nauczyciel informatyki)
 • Piotr Parzych (nauczyciel informatyki)
 • Marta Trzcińska (nauczyciel techniki biurowej)
 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lelisie.
§4. Nagrody
 1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca.
 2. Ponadto zwycięzcy otrzymają cząstkową ocenę celującą z przedmiotu informatyka lub technologia informacyjna.
 3. Uczestnicy konkursu, którzy zgromadzą przynajmniej 30% prawidłowych odpowiedzi otrzymują 20 punktów z zachowania oraz za pierwsze miejsce dodatkowe 20 punktów, za 2 i 3 dodatkowe 10 punktów.