• 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Nowy kierunek - technikum drogownictwa

Rozwój miast i motoryzacji wymaga budowy nowych i unowocześnienia istniejących dróg i ulic. W naszym kraju realizowana jest strategia budowy dróg i autostrad finansowanych w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej. Wykorzystywane są nowe technologie związane ze stosowaniem nowych materiałów, nowoczesnych maszyn i urządzeń. Do realizacji tych zadań potrzebni są m.in. technicy drogownictwa.
Image        Image
Jako technik drogownictwa możesz np.
 • organizować i nadzorować procesy budowlane
 • dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać ich stan techniczny
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonywanych robót
 • oceniać stan obiektów budownictwa drogowego i kwalifikować do naprawy
 • projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe oraz sporządzać ich dokumentację
 • sporządzać kosztorysy i dokumentację techniczną wykonywanych prac
 • prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną i sprawozdawczą dróg i obiektów mostowych
 • realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu
 • przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych oraz pomiary ruchu drogowego
 • wykonywać roboty interwencyjne oraz bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych
 • wykonywać zadania na rzecz obronności oraz w stanach kryzysowych organizować zaopatrzenie w materiały stosowane w robotach drogowych
Image        Image
Przedmioty realizowane w ramach zawodu: mosty, drogi i ulice, miernictwo, konstrukcje budowlane, budownictwo ogólne, rysunek techniczny, materiałoznawstwo, mechanika budowli, technologia robót ziemnych, kosztorysowanie, pracownia technologiczna, maszyny drogowe, inżynieria komunikacyjna, zarządzanie drogami, prawoznawstwo, zajęcia specjalizujące.